Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie | BIP
15618
page-template-default,page,page-id-15618,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-theme-ver-14,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe Dane

Dane adresowe:
Dom Wczasów Dziecięcych
ul. Polna 10
57-256 Bardo

Numery telefonów:
tel./fax 81 71 365

Adres poczty elektronicznej:
dwd@dwdbardo.pl

Strona www:
www.dwdbardo.szkolnastrona.pl

Godziny pracy:
całodobowo

NIP:887-10-212-883
REGON:000237021

Status Prawny

Placówka działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Dokumentem potwierdzającym działalność jest akt założycielski publicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej nadany z dniem 1 września 1994 roku.

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Tytuł dokumentu: Status prawny
Data utworzenia: 2015-02-03
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 278
Rejestr zmian: Ukryj rejestr zmian
Organizacja

Organizację domu wczasów określają:

  1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej,

  2. arkusz organizacji pracy,

  3. plan pracy turnusu,

  4. rozkład dnia,

Tytuł dokumentu: Organizacja
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 260
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian

Przedmiot Działalności i Kompetencje

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie jest placówką przeznaczona do okresowego pobytu dzieci młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno- wypoczynkowe, kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, regionalnej oraz turnusy integracyjne.

Do zadań domu wczasów dziecięcych należy:

 • organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych;
 • organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • organizowanie aktywnych form wypoczynku.

W zakresie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej placówka
w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej o osobliwościach przyrodniczych regionu,
 • działa w kierunku rozwijania zainteresowań wychowanków poprzez organizowanie wycieczek , konkursów i zajęć tematycznych
 • prowadzi działalność prozdrowotną i profilaktyczną poprzez tworzenie warunków bytowych służących regeneracji sił fizycznych i wspierania psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • ze względu na pobyt poza miejscem zamieszkania i szkołą macierzystą umożliwia nabywanie umiejętności interpersonalnych i integrację zespołów klasowych.
Tytuł dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 248
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian

Organy I Placówki

Organami Domu Wczasów Dziecięcych są:

Dyrektor: dr Marek Waszczuk

 

Rada Pedagogiczna: mgr Dorota Goliszewska

mgr Joanna Wierusińska

mgr Edyta Ziemianek

mgr Katarzyna Janocha- Sito

mgr Marta Kurbiel

mgr Milena Kornatowska

mgr Agnieszka Szulwińska

mgr Małgorzata Witek- Cichoń

Tytuł dokumentu: Organy placówki
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 308
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Budżet I Majątek

Majątek placówki

Budynki i budowle: 2 204 645,40

Maszyny i urządzenia: 36 665,75

Środki transportu: 28 637,00

Inne środki trwałe: 19 485,75

RAZEM: 2 289 433,90

 

Pozostałe wyposażenie: 289 976,75

Wartości niematerialne i prawne: 7 701,95

Tytuł dokumentu: Budżet i majątek
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Elżbieta Unuczek
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 223
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Załatwianie Spraw
Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie
 
Interesanci przyjmowani są w każdy wtorek w godzinach 13:00- 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
Sekretariat przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Tytuł dokumentu: Załatwianie spraw
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 198
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Realizacja Zadań Publicznych
Tytuł dokumentu: Realizacja zadań publicznych
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 195
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Dostęp do Danych Publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).
  Informacje podlegające udostępnianiu.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu.

Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • majątku publicznym.Na mocy ustawy są jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
  Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu.

Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Formy udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna lub brak wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Tryb odwoławczy i skargowy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej. W tym przypadku strona wnosząca skargę musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.4)), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP. Wniosek można także wysłać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę podawczą PeUP.

Wniosek

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
 • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
Tytuł dokumentu: Dostęp do danych publicznych
Data utworzenia: 2015-02-04
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument: Lucyna Piechowicz- Błauciak
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 192
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Statut Placówki
Tytuł dokumentu: Statut placówki
Data utworzenia: 2015-02-05
Załączniki:

Statut domów wczasów dziecięcych w Bardzie.docx

Osoba sporządzająca dokument: Marek Waszczuk
Osoba wprowadzająca dokument: Administrator
Dokument wyświetlono: 199
Rejestr zmian: Pokaż rejestr zmian
Inspektor Danych Osobowych
Podmioty Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
Iod Sławomir Kozieł
Zastępca IOD
Jakub Tyliszczak
Zastępca IOD
Dorota Szymańska
Mail iod@zabkowice-powiat.pl
Telefon informacyjny 730 256 156
Ochrona Danych Osobowych

W dokumencie powyżej dostępna Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.